Laboratoriya

 

Qanın kliniki müayinələr 

 

                                                       Sysmex KX-21N(Germany)

  - Qanın ümumi analizi                                

     - Leykoformula

     - EÇS

     - Hemoqlobin

      -Hemokrit

 

Sidiyin kliniki müayinəsi 

 

 

HumaScope "Premium"(Germany)

 

    - Sidiyin ümumi analizi (çöküntünün mikroskopiyası ilə birlikdə)

     - Zimnitski sınağı

 

Baktereloji müayinə

 

 -Sidiyin əkilməsi, mikrobların antibiotiklərə qarşı həssaslığının  təyini

Spermanın müayinəsi

 

 - Spermoqramma

                                    Yaxmanın müayinəsi  

 

                                      Mikroskopik müayinə​

 - Yaxmanın mikroskopiyası

    - Prostat vəzi şirəsinin müayinəsi

                                       Aşağı molekullu azotlu maddələr  

-Kreatinin (gan)

-Kreatinin (sidik)

-Sidik cövhəri (gan,sidik))

-Qalıq azot

-Kreatinin klirensi

                                                                                                                                                                                       Cobas c 111,Roche(Germany)

  

 

Ferment 

-Alaninaminotransferoza (ALAT)- (qan)

-Aspartataminotransferoza (ASAT)

-Alfa-amilaza (qan)

-Alfa-amilaza (sidik)

-Qələvi fosfortaza (ALP)

-QQT


 
 
 
 
 
 
 
 

                                       


Lipidlər​

-Triqliserid (qan)

-​Xolesterin (qan)

-Lipid spekteri (qan)

-Yüksək sıxlıqlı lipoprotein (HDL)

-Aşağı sıxlıqlı lipoprotein (LDL)

Piqmentlər

-Ümumi bilirubin (qan)

-Düz bilirubin (qan)

-Bilirubin (sidik)

-Urobilinogen (sidik)


                                                                                                                               Onkomarkerlər  
 
    
- Prostat  spesifik antigen (PSA)
    - Sərbəst PSA

Hormonal müayinələr (qanda)

    - Ümumi tiroksin (ümumi T4)

​  - Sərbəst tiroksin (sərbəst T4)

  - Ümumi triyodtiromin (ümumi T3)

  - Sərbəst triyodtiromin (sərbəst T3)

​  - Tireoid peroksidaza antitelləri (Anti-TPO)

   - Ümumi TSH

​   - Folikul Stimullaşdırıcı hormon (FSH)

   -  Lüteinləşdirici hormon (LH)

   - Prolaktin


 

 
 
 
 
 
 
 

 

                
Digər Avadanlıqlar


    Sentrifuqa - gan analizi etmək üçün zərdabın alınmasında və sidikdə çöküntünün alınmasında istifadə olunur.

 

                                                                                                                                                                                           HUMAX 4K (Germany)
 
 
İnfeksion xəstəliklərin diaqnostikası    
 
-Chalamidia (IgG)

-Mykoplazma

-Ureoplazma

-Helikobakrerpilori (İgG)

- Helikoba (İgM)

-Helikoba (İgG)

-Lyamblya (İgM)

-Lyamblya (İgG)

-Askorida

                                     Nəcisin ümumi analizi

 

- Nəcisin ümumi analizi

  - Nəcisdə qurd yumurtalarının təyini

  - Nəcisdə gizli qanın müayinəsi


 

Qeyri orqanin maddələr

-Dəmir  (qan)

-Kalium (qan)

-Natrium (qan)

-İonlaşmış kalsium(qan)

Koaquloqrama

 -Lahtalanma müddəti

-Protrombin indeksi

-Protrombin müddəti

-İNR

 

Trombositlərin təyini

 -Pretrombin indeksi

 -Pretrombin müddəti

 -Laxtalanma müddəti

Qan qrupu

    -Qan qrupu təyini

    -Rezus faktorun təyiniQanda qazların təyini

"THRUPOİNT"Blood Analysis System.

 

 Qanda şəkərin təyini

-Şəkər(gan)

-Şəkər (sidik)

- Şəkər(sutkalıq/sidik)

- Qlikohemoglobin

                              

                                                                        

 

 

Revmosınaqlar

-Antistriptolizin- O

-S-reaktiv zülal

-Revmotoid amili

 

  

Ekspress müayinələr

-HİV

-Sifilis

-HBs Ag

-HCV

 

 

 

 


Nəcisin ümumi analizi

    - Nəcisin ümumi analizi

    - Nəcisdə qurd yumurtalarının təyini

    - Nəcisdə gizli qanın müayinəsi